Друго пилотирање државне матуре од 5. до 8. априла у више од 500 школа

blog

Друго пилотирање државне матуре од 5. до 8. априла у више од 500 школа

Сви ученици четвртих разреда средњих школа од 5. до 8. априла учествоваће у другом пилотирању државне матуре. Тестирање ће бити организовано у више од 500 образовних установа – гимназија, средњих стручних и уметничких школа, а тестове ће полагати и ученици који се тренутно налазе у Истраживачкој станици Петница. Тестови ће имати до 40 задатака, а време за израду теста биће 180 минута. У пилотирању учествују и ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, уз прилагођавање услова полагања испита.  Циљ пилотирања је провера квалитета испитних задатака и тестова, као и процедура прописаних за организацију испита.

Упутство за кандидате и за њихове родитеље, односно старатеље 

КАНДИДАТИ И ЊИХОВЕ ОБАВЕЗЕ 
У пилотирању учешће узимају сви ученици четвртог разреда гимназија, средњих уметничких и средњих стручних школа.  Кандидати имају обавезу да са одељењским старешином благовремено провере тачност података из приjaва зa полагање матурских испита у школској бази података (апликацији).

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА  
Испити се полажу најмање два дана (у случају већине уметничких образовних профила и великог дела стручних образовних профила), односно три дана (у случају гимназија, одређених стручних образовних профила и уметничког образовног профила музички сарадник – теоретичар). Сваког дана се полаже само један испит или део испита. Писмени испит сваког дана почиње у 12.00 часова. Трајање испита је одређено приручником о полагању матурског испита за општеобразовни наставни предмет, односно образовни профил.  Извођење практичног дела стручног испита сваког дана почиње у време које је истакнуто на огласној табли или другом видљивом месту у школи и на вебсајту школе. Трајање испита је одређено приручником о полагању матурског испита за образовни профил.  Кандидати су дужни да у школу, односно на место полагања испита дођу у 11.15 часова све дане одржавања писмених испита, односно 60 минута пре почетка извођења практичног дела стручног испита током свих дана одржавања тих испита.  На сваки испит треба понети потребан дозвољени прибор наведен на насловној страни сваког теста. Листа дозвољеног прибора се објављује на огласној табли или другом видљивом месту у школи и на веб-сајту школе најкасније три дана пре почетка полагања првог писменог испита.  Кандидати се распоређују у просторије у којима ће се полагати писмени испити према унапред утврђеним списковима кандидата који су истакнути на огласној табли или на другом видљивом месту у школи.  Кандидати се распоређују у просторије у којима ће се изводити практични делови стручних испита према унапред утврђеним списковима кандидата који су истакнути на огласној табли или другом видљивом месту у школи. 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА 
Кандидат решава тест према упутствима које су дали дежурни наставници и према упутству за рад на насловној страни теста.  Кандидат полаже практични део стручног испита према упутствима датим од стране чланова ШИК-а и према упутству за извођење радног задатка.  На испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона и других преносивих уређаја електронске комуникације, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Кандидати су дужни да на за то предвиђено место одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне и друге преносиве уређаје електронске комуникације, пернице, белешке, папире, храну и сл., осим воде/освежавајућег напитка.  На испиту није дозвољено поседовање, односно употреба недозвољеног прибора; окретање, разговарање, односно комуницирање; преписивање или допуштање преписивања; ометање тока испита; напуштање просторије у којој се полаже испит без одобрења дежурног наставника нити поседовање недозвољених материјала. Кандидати ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника.  Кандидатима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже писмени испит првих 30 минута испита, као ни последњих 15 минута.  Када кандидати заврше са израдом теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да након предаје теста напусте просторију тако да не ремете рад других кандидата


Линкови за документа са информацијама, правилима и објашњењима:

- Упутсвто за кандидате и родитеље
- Информација за прегледаче пилотирања
- Листа дозвољеног прибора
- Кратко упутсвто за шифровање